Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

2017

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017 ανήλθαν σε  3.590,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 2.774,2 εκατομμύρια το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 29,4%.

 

Έως και 2016

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2006-2016 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xenes epend 1

2015: Αναθεωρημένα Στοιχεία             2016: Προσωρινά  Στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων 

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ,με τη Γαλλία και τη Γερμανία να αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων την τελευταία δεκαετία. Η Κύπρος, καθώς και χώρες εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Ελβετία και ο Καναδάς αποτελούν επίσης βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και την Κίνα (με το Χονγκ- Κονγκ).

Καθαρές εισροές  ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2006-2016 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xenes epend2

2015: Αναθεωρημένα στοιχεία, 2016 προσωρινά στοιχεία
Συνολική Αξία:  21.169,4 εκατομμύρια ευρώ  
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Γαλλία και η Γερμανία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2006-16 με αρκετά μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κυρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ και της  εξαγοράς ελληνικών τραπεζών από γαλλικές πριν την έναρξη της κρίσης.
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη  κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2006-2016

xenes epend3

2015: Αναθεωρημένα στοιχεία, 2016: Προσωρινά στοιχεία
Συνολική Αξία: 21.169,4 εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με σχεδόν μηδενικά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ).

Ειδικότερα:

Α. Μεταποίηση 

Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2006-2016 συγκαταλέγονται τα χημικά (με διαφορά) και τα τρόφιμα & ποτά.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2006-2016

xenes epend4

Συνολική Αξία: 855,5 εκατ. 

2015: Αναθεωρημένα Στοιχεία, 2016: Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ο κλάδος της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2006-2016 είναι τα χημικά (με μεγάλη διαφορά).Δεδομένου ότι τα χημικά δεν περιλαμβάνουν στην ανάλυση αυτή τα πλαστικά και τα πετρελαιοειδή, το μεγάλο αυτό ποσοστό μπορεί να αποδοθεί στην ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
  • Μετά τα χημικά, ο κλάδος που συγκεντρώνει τις σημαντικότερες εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα τρόφιμα & ποτά, τομέας στον οποίο η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω κλίματος και μεσογειακής διατροφής.
  • Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Β. Υπηρεσίες 

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2006-2016 συγκαταλέγονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (με διαφορά), η διαχείριση ακινήτων, οι τηλεπικοινωνίες και, σε μικρότερο βαθμό, το εμπόριο και ο τουρισμός.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2006-2016

xenes epend5

2015: Αναθεωρημένα στοιχεία, 2016: προσωρινά στοιχεία 
Συνολική αξία: 18.469 εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

LOGIN