Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017 ανήλθαν σε 3.204 εκατ. ευρώ, (το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας) σε σχέση με 2.498εκατομμύρια το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 28,3%.

 

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2017 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xenes epend 1 

2016, 2017: Αναθεωρημένα Στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων 

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ, με τη Γερμανία (με διαφορά) και τη Γαλλία δευτερευόντως να αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων. Η Κύπρος, καθώς και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ αποτελούν επίσης βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από την Ολλανδία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και την Κίνα (με το Χονγκ- Κονγκ).

Καθαρές εισροές  ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2007-2017 (σε εκατομμύρια ευρώ)

xenes epend2

2016, 2017 αναθεωρημένα στοιχεία
Συνολική Αξία:  19.783 εκατομμύρια ευρώ  
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.
  • Η Γερμανία (πρωτίστως) και η Γαλλία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 2007-17 με αρκετά μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κυρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ και της  εξαγοράς ελληνικών τραπεζών από γαλλικές πριν την έναρξη της κρίσης.
  • Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης η Ελβετία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη  κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2007-2017

xenes epend3

2016, 2017: Αναθεωρημένα στοιχεία
Συνολική Αξία: 19.783 εκατομμύρια ευρώ 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης την τόνωση του εμπορίου, κυρίως πριν την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών. Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα με συγκριτικά οφέλη για τον κλάδο αυτό (κλιματολογικά κτλ).

Ειδικότερα:

Α. Μεταποίηση 

Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2007-2017 συγκαταλέγονται τα χημικά (με διαφορά), τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα φαρμακευτικά και τα πλαστικά.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2007-2017

xenes epend4

Συνολική Αξία: 284  εκατ. €

2016, 2017: Αναθεωρημένα στοιχεία 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ο κλάδος της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2007-2017 είναι τα χημικά (με διαφορά). Σε ξεχωριστή κατηγορία αναφέρεται ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων και των πλαστικών, οι οποίοι επίσης συγκέντρωσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία. Μετά τα χημικά, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν τις σημαντικότερες εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο σχετικός εξοπλισμός. Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Β. Υπηρεσίες 

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2007-2017 συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (με διαφορά), οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση ακινήτων και οι μεταφορές- αποθήκευση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν τα 1.615 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007-2017.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2007-2017

 

xenes epend5

2016, 2017: Αναθεωρημένα στοιχεία 
Συνολική αξία: 15.763  εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

LOGIN